Jump to content

Program akce „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ – zveřejněno 9. 9. 2018

VodniDopravaNaVltavePredStoLety.pdf (575kb)

Informace o akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ – zveřejněno 3. 7. 2018, aktualizováno 24. 7. 2018

Sestry a bratři, jak už asi víte, chystáme na září letošního roku výše uvedenou akci, která bude probíhat od 17. 9. do 28. 9. na náplavce na Rašínově nábřeží na Výtoni. V těchto místech bude u navigace přistavěn ponton o rozměrech 20 × 8 m, na kterém bude akce probíhat.

Akci zahájíme 17. 9., kdy začneme loupat kůru z kmenů pro vor. Tato práce by měla trvat cca 3 dny. Všechny práce budeme realizovat na přistaveném pontonu, kde budou bratři z Purkarce stavět tři tabule voru. Vor bude menší, tabule o rozměru cca 5 × 4 m.

Současně bude 17. 9. přistaven k molu šíf, který tam bude vystaven po celou dobu akce a bude přístupný veřejnosti. S Pražskou paroplavební společností jednáme o možnosti, že by šíf mohl některé dny i brát návštěvníky na krátkou projížďku po Vltavě.

V průběhu akce budou ještě některé dny probíhat mimořádné akce, jako je oficiální zahájení za účasti ministra dopravy, který převzal nad akcí záštitu, křest šífu atd.

Stavba šífu, kterou provádí fa Kolumbus, již začala, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Celá akce je realizována za podpory ministerstva dopravy, ministerstva kultury, magistrátu hl. m. Prahy, Pražské paroplavební společnosti, Povodí Vltavy a Lesů ČR.

Jsme přesvědčeni o tom, že celá akce bude významnou propagací všech vltavanských spolků a umožní veřejnosti po mnoha letech opět vidět a poznat, co je to šíf, a seznámit se s historií vorařství a šífařství.

K realizaci této akce budeme potřebovat pomoc všech spolků, především v den zahájení 17. 9. a také v den likvidace 28. 9. Dále budeme potřebovat Vaši pomoc při zajišťování informačního servisu, který chceme návštěvníkům poskytovat tím, že na místě budou po dobu konání akce každý den minimálně dva vltavané v krojích, kteří budou poskytovat informace o historii vorařství a šífařství a také o historii a činnosti vltavanských spolků. Informační materiál připravíme. Informační servis by měl fungovat denně od 10.00 do 18.00 hod.

Na mimořádné akce, jako je oficiální zahájení, křest atd., budou kromě našich partnerů a hostů samozřejmě pozváni též členové všech našich spolků. Jakmile budeme znát detailní program, budeme Vás informovat.

Jaroslav Camplik

Co nového ve Vltavanu Čechy – zveřejněno 5. 4. 2017

- získali jsme dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 79 000,- korun

- uzavřeli jsme smlovu se státním podnikem Povodí Vltavy na jejich propagaci, která nám dává možnost vydělat si 40 000,- korun

   Výše uvedené dvě částky nám dávají dostatek finančních prostředků na úhradu plánů na šífy i vory a také na model šífu. 

- na Ministerstvo kultury ČR jsme podali žádost na zapsání vltavanských spolků na Národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

- za pomoci paní poslankyně ing. Kovářové se nám podařilo získat dřevo na stavbu voru u příležitosti 120. výročí Vltavana Davle

- valná hromada Vltavana Čechy se bude konat dne 19. 4. v 15.00 hod. v klubovně Vltavana Davle v Davli

Co nového v Mezinárodní vorařské asociaci – zveřejněno 5. 4. 2017

- MVA má nový web: http://raftsmen.org/ – podívejte se.

- představenstvo MVA začalo pracovat na nových stanovách.

- představenstvo MVA připravuje přísnější pravidla pro účast na valné hromadě: kdo nebude mít zaplacené příspěvky, nebude se moci valné hromady zúčastnit a nebude mocí mít své zástupce v představenstvu MVA.

- MVA pokročila v přípravě knihy o evropských řekách, kniha by mohla jít do tisku v červenci 2017. Jednotlivé asociace budou mít autorská práva, aby pak mohly knihu vydávat ve svých zemích v překladu do mateřského jazyka tiskem nebo elektronicky.

- letošní valná hromada se koná v Mariboru od 22. 6. do 25. 6. Podrobnosti se dozvíte ve svých spolcích.

Co nového v Mezinárodní vorařské asociaci – zveřejněno 8. 8. 2016

Pan prezident Miquel Gordó a jeho tým začali konečně pracovat.

Obdrželi jsme stanovy MVA v angličtině, které nyní prostudujeme a dáme k nim připomínky.

Pan prezident MVA jednal s katalánskou vládou o možnosti vydání knihy o evropských řekách a získal příslib finančního příspěvku na tuto knihu.

Dále pan prezident přijal návrh plánu činnosti MVA do příští valné hromady v Mariboru, vypracovaný panem Camplíkem, a rozeslal jej všem členům představenstva k připomínkám. Po vypořádání připomínek členů představenstvu bude pak tento plán zaslán všem asociacím k  posouzení.

Pokud jde o podání žádosti UNESCu o zařazení vorařství do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva, vypracoval jsem dotazník k rozeslání všem asociacím. Po obdržení vyplněných dotazníků rozhodne představenstvo MVA o dalším postupu v této záležitosti.

Členové představenstva se dohodli o potřebě vytvořit nové webové stánky MVA. Připravuje se návrh nového webu a rozpočet nákladů.

Pan Kuhn, pokladník MVA, připravuje rozpočet MVA do příští valné hromady a také seznam neplatičů příspěvků.

Představenstvo MVA vede po e-mailu diskusi o nutnosti zajištění simultánního tlumočení na valných hromadách a zasedáních představenstva.

V říjnu by se mělo uskutečnit jednání představenstva, kde by výše uvedené zaležitosti měly být projednány a přijata konkrétní rozhodnutí.

30. 6. 2016 se konala schůze výboru Vltavana Čechy

Dne 30. 6. 2016 se konala schůze výboru Vltavana Čechy v Purkarci, kde jsme byli srdečně přijati i pohoštěni.  Výbor Vltavana Čechy na své schůzi projednal následující záležitosti:

- Informace o aktuální činnosti Mezinárodní vorařské asociace.

- Možnosti přeshraniční spolupráce Vltavana Purkarec a rakouského partnera v rámci projektu, který byl Vltavanu Purkarec nabídnut společností inRegio.

- Pan Kostelecký, spoluautor knihy Stavba dřevěných nákladních lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad Vltavou, nás informoval o možné spolupráci při zajištění projektové dokumentace pro stavbu šífu. Dohodli jsme se na společné návštěvě Vyšší odborné školy ve Volyni, kde budeme jednat o možnosti zhotovení této dokumentace.

- Projednali jsme konání semináře pořádaného JUDr. Josefem Veselým na téma Nový občanský zákoník a jeho dopady na činnost vltavanských spolků. Seminář pro všechny vltavanské spolky se bude konat dne 22. 9. 2016 ve 14 hod. v klubovně Vltavana Štěchovice.

- Projednali jsme nabídku polských vorařů na plavbu na vorech po řece Odře v roce 2017. O možnostech budou informováni členové všech spolků.

Zapis_z_30_06_2016.doc (41kb)

Valná hromada Mezinárodní vorařské asociace (MVA) 18. 6. 2016 v Lenggries (Německo)

Hlavním bodem byly volby výboru – představenstva MVA.

Ve funkci presidenta byl potvrzen pan Miguel Gordó (Španělsko). Prvním vicepresidentem byl zvolen pan Martin Spreng (Německo), druhým vicepresidentem pan Jaroslav Camplík (Česko). Pokladníkem byl zvolen pan Johan Kuhn (Rakousko). Dále pak byli zvoleni další členové výboru z různých zemí.

Úplné složení nového výboru MVA zveřejníme, jakmile obdržíme zápis z jednání Valné hromady.

Program_VH_MVA_Lenggries.pdf (192kb)

Valná hromada Vltavana Čechy 7. 4. 2016

Dokumenty z valné hromady Vltavana Čechy zde ke stažení.

Zapis_VH_2016.pdf (146kb)

Usneseni_VH_2016.pdf (141kb)

Zprava_o_cinnosti_2015.pdf (73kb)

Plan_cinnosti_2016.pdf (124kb)